Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Verksamheter som berör ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Hit hör också Statskontorets uppdrag inom förvaltningspolitiken och att följa den offentliga sektorns utveckling samt att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.


Exempel på genomförda uppdrag 

Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting. Ett uppdrag från Finansdepartementet

Statskontoret anser att regeringen behöver konkretisera behovet av och syftet med att följa upp den samlade utvecklingen av styrningen. Enligt Statskontoret finns ett behov av att ha en samlad bild av styrmedel som är avgränsade i tiden och som innehåller finansiella medel. (PN, 2016)

Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen. Ett uppdrag från Finansdepartementet

En analys av hur regeringens styrning av statliga myndigheter kan utvecklas och bli mer sammanhållen och effektiv. I rapporten lämnar Statskontoret ett antal förslag på hur regeringen kan utveckla sin styrning så att den blir mer sammanhållen och tillitsbaserad.  (Publikation 2016:26)