Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försvars-, Justitie-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Verksamheter som berör försvars- och utrikesområdet. Dessutom verksamheter som berör rättsväsendet, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Även verksamheter som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Enheten ansvarar också för Statskontorets metod- och kvalitetsfrågor.

Exempel på tidigare uppdrag:

En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård. Ett uppdrag från Näringsdepartementet

Statskontoret föreslår att verksamhetstillsyn bör införas inom djurens hälso- och sjukvård. En kombinerad individ- och verksamhetstillsyn skulle innebära att tillsynen moderniseras och anpassas till hur branschen har utvecklats och fungerar i dag.. Genom att införa verksamhetstillsyn kan länsstyrelserna använda den tillsynsform som är lämpligast vid varje enskilt tillfälle.  (Publikation 2016:95)

Rollfördelningen mellan Sida och Swedfund. Ett uppdrag från Utrikesdepartementet

Statskontoret bedömer att det inte finns något betydande problem med rollfördelningen mellan Sida och Swedfund. Däremot bör samordningen och samarbetet mellan Sida och Swedfund kunna förbättras. I det sammanhanget är det viktigt med tydliga styrsignaler från regeringen. (Publikation 2016:7)