Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kultur-, Miljö- och energi- samt Utbildningsdepartementets frågor

Verksamheter inom kulturpolitiken samt utbildnings- och forskningspolitiken, inklusive ungdomspolitiken. Dessutom verksamheter inom miljö-, energi- och klimatpolitik. Hit hör också Statskontorets uppdrag att följa upp det kommunala utjämningssystemet.

Exempel på genomförda uppdrag:

Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 3. Ett uppdrag från Utbildningsdepartementet

I denna den tredje och sista delrapporten visar Statskontorets uppföljning bland annat att huvudmännens deltagande har ökat ytterligare. Regeringens ambitioner med bidraget för extra karriärtjänster i utanförskapsområden har inte infriats. (Publikation 2017:1)

Flyktinginvandring och kommunal kostnadsutjämning. Analys av utredningsbehov. Ett uppdrag från Finansdepartementet

Statskontorets utredning visar att kostnadsutjämningen innehåller mekanismer som på flera sätt hanterar kostnadsökningar som följer av en ökad flyktinginvandring. Det finns dock ett behov av att se över kostnadsutjämningen. (Publikation 2016:32)

Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Ett uppdrag från Kulturdepartementet 

Statskontorets utvärdering visar att de statliga insatserna och strukturen i strategin har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. Vi anser dock att det finns behov av att förtydliga och förbättra roll- och ansvarsfördelning, styrning och samordning, uppföljning samt prioritering av insatser. (Publikation 2016:31)