Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En kultur som förebygger korruption

Arbetet mot korruption är en viktig del i att bygga och upprätthålla en god förvaltningskultur. Det är viktigt att myndigheterna arbetar mot korruption för att kunna upprätthålla medborgarnas förtroende för staten. Förtroendet för staten bygger på att medborgarna uppfattar myndigheterna och alla deras anställda som opartiska och sakliga.

Det är myndighetsledningen som ansvarar för att motverka korruption. Ledarskapet är dessutom centralt i arbetet mot korruption för det är hos cheferna myndighetens värderingar tydligast syns och sprids till resten av organisationen.

Vad är korruption?

Regeringen definierar korruption som att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Korruption innefattar bland annat mutor, bestickning, utpressning, jäv och nepotism.

Hur kan myndigheter förebygga korruption?

Flera utredningar har också de senaste åren konstaterat att de statliga myndigheternas arbete för att förebygga korruption inte är tillräckligt bra och bör bli bättre (RiR 2013:2, Statskontoret 2015:23).

Det finns en rad olika åtgärder en myndighet bör genomföra för att förebygga korruption, bland annat att

  • informera om och utbilda anställda i vad som är lagligt och olagligt men även lämpligt och olämpligt, diskutera risker för korruption och olika gråzoner anställda och chefer kan möta i vardagen
  • analysera riskerna för korruption och vidta åtgärder för att hantera dem
  • införa kontroller för att förhindra, upptäcka och avskräcka
  • etablera rutiner för att anmäla misstankar om korruption och göra dem kända inom organisationen.

Läs mer om hur ni på er myndighet kan jobba för att motverka korruption i skriften ”En kultur som motverkar korruption”, ESV:s vägledning mot oegentligheter, Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrift ”Korruption och otillåten påverkan” och Brottförebyggande rådets (BRÅ) skrifter "Att förebygga och hantera påverkansförsök" och "Otillåten påverkan mot myndighetspersoner". SKL har också tagit fram en e-utbildning för att motverka korruption i kommuner och landsting som är relevant även för statliga myndigheter.

Exempel på diskussionsövningar

Här hittar du exempel på dilemman om korruptionsrisker. Dilemmana kan användas för att öka medvetenheten om korruptionsrisker och är en möjlighet för er att också informera om vad ni på er myndighet anser är lämpligt och olämpligt beteende.