Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppdrag om kostnadsutjämningssystemet

Statskontoret ska till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen lämna följande underlag:

  • en historik över utjämningen,
  • underlag för beräkningar avseende kostnadsutjämning till följd av flyktinginvandring,
  • sammanställning av kommunernas och landstingens synpunkter på kostnadsutjämningen,
  • sammanfattning av de förslag som Statskontoret tidigare gjort i sitt uppföljningsuppdrag av utjämningssystemet.