Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen

Statskontoret ska göra en fördjupad analys av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

I uppdraget ingår  att analysera förslagets förväntade samhällsekonomiska nyttor och kostnader samt beräkna förslagets offentligfinansiella effekter.